كتابخانه ضرب المثل در سايتهاي ديگر

 

 

 

كتابخانه ضرب المثل فرهنگسرا

 

آب از سرچشمه گل آلود است

آب پاکي روي دستش ريخت

آبشان از يک جوي نمي رود

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

آب حيات نوشيد

آب زير کاه

آتش بيار معرکه

آش شله قلمکار

آفتابي شد

آنجا که عيان است چه حاجت به بيان است

ارنعود

از آسمان افتاد

آنکه شتر را به پشت بام برد خودش بايد پايين بياورد

از بيخ عرب شد

از پشت خنجر زد

احساس بالاتر از دليل است

از خجالت آب شد

از دماغ فيل افتاد

از ترس عقرب جراره به مار غاشيه پناه مي برد

از کوره در رفت

از کيسه خليفه مي بخشد

از ريش به سبيل پيوند مي کند

اشرف خر

اشک تمساح

اگر براي من آب نداشته باشد، براي تو نان که دارد

الکي

المفلس في امان الله

امامزاده اي است که با هم ساختيم

ايراد بني اسراييلي

اين به آن در

اين شتري است که در خانه همه کس مي خوابد

اين طفل يکشبه ره يکساله مي رود

با آب حمام دوست مي گيرد

باج سبيل

باد آورده را باد مي برد

باد صرصر

بادنجان دور قاب چين

با سلام و صلوات

باش تا صبح دولتت بدمد

با همه بله، با من هم بله

برعکس نهند نام زنگي کافور

برج زهرمار

بالاتر از سياهي رنگي نيست

به خاک سياه نشاندن

برو آنجا که عرب ني انداخت

بز بياري

بره کشان است

بر قوزک پايش لعنت

بعد از سي سال نوروز به شنبه افتاد

بز اخفش

سايه تان از سر ما کم نشود

سبزي پاک کردن

سبيلش آويزان شد

سبيلش را چرب کرد

ستون به ستون فرج است

ستون پنجم

سد سکندر باش

سر و کيسه کردن

سرم را بشکن، نرخم را نشکن

سر و گوش آب دادن

سنگ کسي را به سينه زدن

سگ نازي آباد

 

كتابخانه ضرب المثل شبكه آموزش سيما

كتابخانه ضرب المثل سايت تبيان _ تنها نام ضرب المثلها بيان شده است

كتابخانه حكايت سايت تبيان

 

ريشه تاريخي ضرب المثل «از کيسه خليفه مي بخشد»

ريشه تاريخي ضرب المثل چيزي که عيان است چه حاجت به بيان است

ريشه تاريخي ضرب المثل ايراد بني اسرائيلي

ريشه تاريخي ضرب المثل «آب زير كاه»

ريشه تاريخي ضرب المثل قوزبالاقوز

ريشه تاريخي ضرب المثل «شتر ديدي؟ نديدي»

ريشه ي تاريخي «آتش بيار معركه»

بخيل

در آداب غسل كردن

من و تويي

سعادت داري بيام خدمتت

شما اگر عصباني شويد

وزير دانا

بپرييد بالا

گردن بند شتر

سره بريده

سفره بخيل

مرخصي طولاني

موشك 6 متري رفته تو كوچه 2 متري

نفس راحت

عوض گله ندارد

بلبليش كه بلبلي

رقص سماع چوب

لحظه اي صبر كن

چشم درد

دو دفعه شاد شدم

اتو شویی كجاست

گوهراخلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلي سايت كودكان _  نوجوان  >  كتابخانه ضرب المثل >  معرفي سايتهاي ديگر  

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است