كتابخانه ضرب المثل

 

 

 

آش نخورده و دهن سوخته

بشنو و باور مكن

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

اگر پيش همه شرمنده ام ، پيش دزده ... 

بيلش را پارو كرده 

دعوا سر لحاف ملا بود  

ما پوستين را ول كرديم ، پوستين ...

شتر ديدي ، نديدي   

باد آورده را باد مي بره  

كفگير به ته ديگ خورده   

آستين نو بخور پلو   

از اين ستون به اون ستون فرج است   

يك خشت هم بگذار در ديگ   

بين همه پيغمبرها جرجيس را پيدا كرده   

فوت كوزه گري   

خياط در كوزه افتاد   

دو قورت و نيمش باقي مانده   

بزك نمير بهار مي آد 

دوستي خاله خرسه 

دم خروسو باور كنيم يا ...

جيك جيك مستونت بود ...

فلفل نبين چه ريزه ...

يك كلاغ ، چهل كلاغ 

ضرب المثلهاي بيشتر

 

 

 

 

 
 

 

 

مثل چيست ؟ 

 مثل ها چند نوعند ؟ 

 مثل ها از كجا مي آيند ؟ 

 مثل ها چه فايده اي دارند ؟ 

 

صفحه اصلي سايت كودكان _  نوجوان  >  كتابخانه ضرب المثل  

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است